LoginVerificatie


Licentie

Gebruiksovereenkomst voor een enkel domein

LEES DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE TE BETALEN GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. BETAAL NIET VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

LET OP! Voor ontwikkelaars is een aparte ontwikkel licentie beschikbaar.

Algemeen

Briddle wordt u niet verkocht, maar ter beschikking gesteld onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Briddle wordt beschermd op grond van het auteursrecht, naburige rechten en/of enige andere toepasselijke rechten. De "BRIDDLE DEVELOPER CONNECTION" behoudt zich alle rechten voor die u niet uitdrukkelijk worden verleend.

Hoewel u in deze overeenkomst de gebruiksrechten voor Briddle worden verleend blijft de "BRIDDLE DEVELOPER CONNECTION" eigenaar van het product.

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle toekomstige updates die u door de "BRIDDLE DEVELOPER CONNECTION" ter vervanging en/of aanvulling van de oorspronkelijke versie van Briddle worden aangeboden tenzij deze updates zijn voorzien van een eigen gebruiksovereenkomst. In dat geval zullen de voorwaarden van die overeenkomst van toepassing zijn.

Rechten en beperkingen

Deze overeenkomst staat u toe briddle® te gebruiken op de domeinnaam waarvoor de "BRIDDLE DEVELOPER CONNECTION" u de gebruiksrechten heeft verleend. Deze overeenkomst staat u niet toe Briddle te gebruiken op een andere domeinnaam. De gebruiksrechten worden verleend voor de periode van 1 kalenderjaar.

Behalve wanneer en alleen voor zover het u uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst of door de toepasselijke wetgeving, mag u Briddle niet kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, wijzigen of gebruiken om afgeleide werken van dit product of een deel daarvan te maken.

Het is u toegestaan om een kopie van de door uw website gebruikte HTML templates te bewaren als backup onder de voorwaarde dat deze alle onderdelen van het oorspronkelijke product bevat en niet beschikbaar is via het internet.

Betaling

De kosten voor deze gebruiksovereenkomst zullen aan het begin van het kalenderjaar worden gefactureerd.

Overdracht

U mag Briddle niet verkopen, verhuren, uitlenen of anderzijds aan derden verstrekken maar u mag briddle wel eenmalig overdragen aan een andere partij, op voorwaarde dat: (a) alle onderdelen van het oorspronkelijke product worden geleverd; (b) u geen (gedeelte) van het product behoudt; (c) de partij die het product overneemt akkoord gaat met deze gebruiksovereenkomst;

Beeindiging

Deze gebruiksovereenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Er kan geen restitutie plaatsvinden van het jaarlijks verschuldigde bedrag.

Deze gebruiksovereenkomst wordt automatisch beëindigd aan het einde van het kalenderjaar.

Deze gebruiksovereenkomst en de daarin verleende rechten vervallen automatisch op het moment dat u in strijd handelt met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Updates

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft u recht op alle updates die het bedrijf Briddle Rich Internet Applications of de Briddle Developer Connection (de "BRIDDLE DEVELOPER CONNECTION") beschikbaar maakt voor uw versie van Briddle en de door u gebruikte plugins en addons.

Disclaimer

TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN DOOR DE PARTIJEN, STELT DE "BRIDDLE DEVELOPER CONNECTION" BRIDDLE BESCHIKBAAR OP 'AS-IS' BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT HET WERK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE EIGENDOMSTITEL, DE VERKOOPBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR BEPAALDE DOELEINDEN, MOGELIJKE INBREUK, DE AFWEZIGHEID VAN LATENTE OF ANDERE TEKORTKOMINGEN, DE JUISTHEID OF DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN FOUTEN, ONGEACHT DE OPSPOORBAARHEID DAARVAN, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.

Beperking van de aansprakelijkheid

DE "BRIDDLE DEVELOPER CONNECTION" AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE GEBRUIKER VOOR ENIGE BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN HET WERK, ZELFS NIET INDIEN "BRIDDLE RICH INTERNET APPLICATIONS" OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN EN VOORZOVER DE WET NIET ANDERS BEPAALT.